Enkele van onze diensten

Hieronder worden een aantal van de risicoanalyses opgesomd, die door ons kunnen worden uitgevoerd. Natuurlijk is dit lijstje onvolledig.

Heeft u inlichtingen nodig over een specifieke risicoanalyse, dan zullen wij u zeker kunnen helpen

De werkplaatsrisicoanalyse

De eerste stap bij het initiëren van een risicobeheerssysteem voor een bedrijf.

Tijdens een werkplaatsrisicoanalyse wordt er onderzocht aan welke gevaren men kan worden blootgesteld op de werkplaats en maakt men een eerste inschatting van de mogelijke risico’s die deze gevaren kunnen meebrengen. Op basis van deze eerste inschatting kan men beslissen of een diepere, meer specifieke risico-evaluatie nodig is voor de beheersing van een bepaald gevaar.

De risicoanalyse arbeidsmiddelen

De risicoanalyse waarbij de arbeidsmiddelen/machines worden gecheckt of deze voldoen aan de arbeidsmiddelenrichtlijn.

Hazop

Risicoanalyse in relatie tot de gevaren, die voortvloeien uit het bedrijven van processen (HAzard and OPerability study).

In feite gaat men de risico’s onderzoeken naar de mogelijke vrijzetting van producten (lekken, emissies,…) of energie (brand, explosie,…). Een Hazop is de risicoanalysemethode bij processen waar fluida bij betrokken zijn (gas, vloeistof, poeders, granulaten…).

Gelinkt aan de uitkomst van de Hazop kan ook het SIL niveau van de vereiste beveiligingen bepaald worden.

Salutem EHS gebruikt het programma PhaPro voor de analyse en de rapportering van de Hazops.

Taakrisicoanalyse

Salutem EHS heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld, waarbij de “Human Factors”, worden bepaald, zoals dit gebeurt in de taakrisicoanalyses voor cockpits (taakrisicoanalyse voor piloten). Zie ook onze betreffende blog!

Method Statement

Wanneer je als opdrachtgever of als contractor wordt geconfronteerd met een taak, die niet alledaags is en waarvan duidelijk is dat deze een aantal ernstige gevaren meebrengt.

Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan specifieke installatie- of herstellings/onderhoudswerkzaamheden.

De bedoeling van een Method Statement is dat er op basis van een Risicoanalyse wordt bepaald hoe de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden. (Omschrijven stap per stap)

Explosierisicoanalyse

Een belangrijk onderdeel van het explosieveiligheidsdocument (EVD) is de explosierisicoanalyse. De analysemethode en de risicoweging werd door Salutem EHS zelf ontworpen. Analyse en rapportering gebeurt eveneens met PhaPro.

Natuurlijk kan Salutem EHS het hele EVD voor u opmaken.

Brandrisicoanalyse

Hiervoor wordt geen standaard analysemethode gebruikt. Afhankelijk van het soort activiteit/gebouw wordt een specifieke methode gebruikt. Meestal zal hiervoor een NFPA norm als basis gelden.

Milieuaspecten en –effecten:

Bij de invoering van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 moeten de ‘milieuaspecten’ en de gerelateerde effecten naar het milieu bepaald worden. (normpunt 4.3.1).

In de norm wordt onderscheid gemaakt tussen milieuaspecten en milieueffecten. De milieuaspecten van een organisatie kunnen milieueffecten veroorzaken. Het resultaat van deze analyse wordt ook wel milieuaspectenregister genoemd.

Quantitative risk assessment (QRA)

Laat zich niet eenvoudig vertalen. Is een risico-inschatting, die vooral bij Seveso bedrijven moet worden toegepast. Bij een QRA wordt bepaald wat de consequenties zijn naar assets, mens en/of milieu in geval het toch verkeerd gaat in een proces. Hierbij gaat men uit van een bepaald scenario van vrijzetting (product of energie), zoals dit kan bepaald zijn in een Hazop.